Laatste update : oktober 2023

Dit is de privacyverklaring van CD&Vplus Londerzeel, met adres Breendonkstraat 20, Bus 2, 1840 Londerzeel en gestructureerd als feitelijke vereniging onder Unitas vzw, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 89, 1040 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.749.234 (hieronder verder omschreven als “CD&V”).

CD&Vplus Londerzeel treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken van de feitelijke vereniging te realiseren.

Kerntaken van CD&Vplus Londerzeel (uitgebreider omschreven in de statuten van Unitas vzw)

 1. Politieke besluitvorming en beleid
 2. Valorisering en ondersteuning van vrijwilligers
 3. Rekrutering en selectie van politiek personeel
 4. Ledenwerving
 5. Interne en externe communicatie
 6. Netwerking
 7. Vorming

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door CD&Vplus Londerzeel. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

CD&Vplus Londerzeel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Binnen de feitelijke vereniging wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met  Veerle Cnapelinckx,  secretaris van CD&Vplus Londerzeel.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CD&Vplus Londerzeel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: (a) ouder zijn dan 16 jaar, (b) een jaarlijkse bijdrage betalen, (c) instemmen met de krachtlijnen van de politieke overtuiging en (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

A. Leden

Persoonsgegevens van leden worden door CD&Vplus Londerzeel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • ledenadministratie (contractuele basis)
 • om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen CD&Vplus Londerzeel (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
 • om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van CD&Vplus Londerzeel (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
 • om u communicatie op maat te bezorgen op basis van de specifieke gegevens zoals ingevuld in het ledenportaal (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum
 • Communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

B. Niet-leden

Persoonsgegevens van niet-leden worden door CD&Vplus Londerzeel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenwerving en netwerking: Uitnodiging voor activiteiten, info- en vormingsmomenten en belangrijke actualiteiten op lokaal, provinciaal en nationaal niveau (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten binnen CD&V-plus Londerzeel aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer we beroep doen op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden zoals een communicatiebureau, software om nieuwsbrieven te versturen, sluiten we met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af.  

Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CD&Vplus Londerzeel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens van leden worden in hun totaliteit bewaard tot twee jaar na het laatste jaar waarin de lidmaatschapsbijdrage betaald werd. Nadien worden naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bewaard in het archief. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt bij het aanleveren van ledencijfers. Bij een actieve toestemming worden de gegevens verder bewaard om als niet-lid communicatie te ontvangen.

Persoonsgegevens van niet-leden worden bewaard tot twee jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CD&Vplus Londerzeel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

CD&Vplus Londerzeel kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (info@cdenvplus-londerzeel.be) als u deze wilt raadplegen.